آبگرمکن خورشیدی

آبگرمکن های خورشیدی به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی می شوند:

۱- آبگرمکن خورشیدی بدون فشار

۲- آبگرمکن خورشیدی تحت فشار