شارژ کنترلر

 به دستگاهی اطلاق می شود که کار کنترل کردن جریان تولید شده توسط پنل خورشیدی را برعهده دارد. نقش شارژ کنترلر خورشیدی در سیستم های خورشیدی جدا از شبکه بسیار حائز اهمیت می باشد. از این رو که بازدهی سیستم های خورشیدی و هم چنین آمپرهای خروجی از پنل خورشیدی را جهت شارژ کردن باتری خورشیدی بر عهده دارد. 
شارژ کنترلرها به ۲ دسته تقسیم می شود:

شارژ کنترلر خورشیدی PWM                                                                                     شارژ کنترلر خورشیدی MPPT

تفاوت شارژ کنترلر MPPT با شارژ کنترلر PWM :

شارژ کنترلر MPPT از بازدهی بسیار بالاتری برخوردار می باشند. معمولا از این نوع شارژ کنترلرها در سیستم های خورشیدی جدا از شبکه و مستقل از شبکه در توان های بالا مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع شارژ کنترلرها در آمپرهای ۱۰ – ۱۲۰ آمپر موجود می باشند. شارژ کنترلر PWM نسبت به شارژ کنترلر MPPT بازدهی پایین تری دارد.